Choď na obsah Choď na menu
 


Aktuality

Príspevky

OZNAM pre členov MsO SRZ Ružomberok

20. 2. 2018

Výbor MsO SRZ Ružomberok oznamuje všetkým svojim členom, že vzhľadom na nastávajúce voľby do orgánov ZO SRZ, ktoré sa budú konať počas najbližšej VČS, je možné podávať návrhy na kandidáta do orgánov ZO SRZ, za delegáta alebo náhradníka. Termín, do ktorého je potrebné predkladať návrhy kandidátov je 13.3.2018 – posledné zasadnutie Výboru MsO SRZ Ružomberok. Na návrhy predložené po tomto termíne sa nebude prihliadať. Návrhy je možné doručiť osobne, alebo poštovou doručenkou tak, aby bolo možné návrh doručiť v uvedenom termíne.

 

Návrh kandidáta musí obsahovať nasledovné náležitosti:

a) meno a priezvisko, titul kandidáta,

b) trvalé bydlisko,

c) vek,

d) funkcia, do ktorej je kandidát navrhovaný (člen výboru, člen kontrolnej komisie, náhradník výboru, náhradník KK, delegát),

e) pracovné povolanie, prípadne doterajšia pracovná náplň,

f) doba členstva v SRZ,

g) doba a druhy vykonávaných funkcií v SRZ,

h) druhy a lehota uložených disciplinárnych opatrení,

i) udelené vyznamenania,

j) krátka charakteristika kandidáta a predpoklady na vykonávanie volenej funkcie.

 

Návrh kandidáta po formálnej stránke musí obsahovať:

a) miesto a dátum vyhotovenia návrhu,

b) meno, priezvisko a podpis navrhovateľa, ak je osoba navrhovateľa odlišná od osoby kandidáta do orgánu ZO SRZ, za delegáta alebo náhradníka

c) súhlas kandidáta s návrhom kandidáta do orgánu ZO SRZ, za delegáta alebo náhradníka potvrdený jeho podpisom

 

V Ružomberku 19.2.2018                                                                              Výbor MsO SRZ Ružomberok

 

SPRAVODAJCA 2018

20. 2. 2018

Tu si môžte stiahnuť SPRAVODAJCU na rok 2018 Spravodaj 2018.pdf

 

Prispejte 2% z Vašich daní a podporte tak život v našich vodách!

7. 1. 2018

Milí priatelia, rybári,

aj tento rok si Vás dovoľujeme požiadať o podporu našich aktivít (ochrana a tvorba životného prostredia, oblasť podpory športu, detí a mládeže) formou darovania 2% z Vašej dane z príjmov. Tieto je možné podľa platnej legislatívy poukázať na rozvoj a podporu rôznych aktivít. Aj naša organizácia využila túto možnosť a splnila registračnú povinnosť pre získanie týchto prostriedkov.

Poskytnutie 2% pre Vás NEZNAMENÁ ŽIADEN VÝDAVOK NAVYŠE. Ide o časť dane, ktorú ste už zo zákona zaplatili príslušnému daňovému úradu. Zákon Vám však dáva možnosť určiť príjemcu, ktorému daňový úrad poukáže časť už z Vami zaplatenej dane. Ak tak neurobíte, štát Vami zaplatenú daň presunie do štátneho rozpočtu. Minimálna výška príspevku pre zamestnancov a fyzické osoby je 3,32€ a pre právnické osoby 8,30€.

Predvyplnené tlačivo Vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2 % TU

 

OZNAM

4. 1. 2018

DO 15.januára 2018 musí každý člen MsO odovzdať riadne vyplnený ZÁZNAM O DOCHÁDZKE!! V prípade neodovzdanie mu nemusí byť vydané povolenie na rybolov v roku 2018!!            Výbor MsO

 

PREDAJ ROČNÝCH POVOLENÍ V ROKU 2018

20. 12. 2017

Vydávanie povolení v roku 2018

Povolenia na rybolov pre všetkých dospelých, deti a mládež ( pre ružomberských členov aj rybárske lístky ) sa budú predávať v Rybárskom dome  na ulici Ľ. Fullu č.2. A to každý štvrtok od 04.01.2018 v čase od 16.00 do 18.00 hodiny do konca mája. Predaj bude prebiehať v zadnej časti rybárskeho domu.

Upozorňujeme členov, že každý rybár sa pri zakúpení povolenia musí preukázať členskou legitimáciou, do ktorej mu bude nalepená členská známka a musí vyplniť tlačivo – objednávka 2018 alebo objednávka 2018 - excel 98-2003

 

 

UPOZORNENIE !!

MsO SRZ Ružomberok upozorňuje všetkých pridružených členov (cudzincov), že pri predaji rybárskych povolení pre rok 2018 bude vydávať povolenia len na základe PLATNÉHO potvrdenia o  trvalom, alebo prechodnom pobyte. Preto MsO SRZ Ružomberok žiada všetkých pridružených členov, aby si zabezpečili platnosť týchto dokumentov. Pri neplatnom potvrdení o pobyte mu nebude vydané povolenie na rybolov. 

Druhy a ceny povolení na rybolov v roku 2018

Duh povolenia Cena (Eur.-)
Miestne na vody kaprové 33
Miestne na vody pstruhové 30
Miestne na vody lipňové 30
Miestne na vody kaprové (6 - 14 rokov) 10
Miestne na vody pstruhové (6 - 14 rokov) 15
Miestne na vody lipňové (6-14 rokov) 17
Zväzové povolenie KAPROVÉ 35/10(6-14r)
musí byť zakúpená miestna kaprová
Zväzové povolenie LIPŇOVÉ 35
musí byť zakúpená miestna lipňová
Členská známka dospelí 20
Členská známka mládež 14
Ročný rybársky lístok 7
Trojročný rybársky lístok 17
Povolenie na lov hlavátky  60

 

Členom, ktorí už  nemajú miesto na nalepenie členských známok, bude vydaný nový preukaz. V tom prípade je potrebné doniesť si novú fotografiu.

Zápisné pre nových členov, ktorí z rôznych dôvodov prerušili členstvo, je 30 € (mládež 10 €, deti 4 €). Opäť pripomíname, že členský príspevok je treba v zmysle stanov SRZ uhradiť do konca marca. V opačnom prípade musia členovia uhradiť spomínané zápisné 30  €.  Ročný rybársky lístok platí 12. mesiacov a trojročný 36 mesiacov odo dňa vydania. Členovia MsO z Ružomberka si budú môcť rybárske lístky zakúpiť priamo v Rybárskom dome na ulici Ľudovíta Fullu č.2 v Ružomberku. Členom z obcí budú povolenia na rybolov vydané na základe rybárskeho lístka zakúpeného na príslušnom obecnom úrade. Deti do 15 rokov sú od poplatku za rybársky lístok oslobodené.

Nezabudnite si splniť brigádnickú povinnosť.V prípade neodpracovanej brigády musí člen uhradiť 30 €.

 

 

Nové na stránke:

19. 12. 2017

V časti MENU nájdete Nový rybársky poriadok MsO SRZ Ružomberok platný od 01.01.2018.

 

Predaj hosťovacích povolení v roku 2018

18. 12. 2017

 

Rybársky obchod THYMALLUS - Š.Moyzesa č.5, 034 01 Ružomberok

Pondelok - Piatok od 8.30 do 17.00 hod

Sobota 8.30 do 12.00 hod.                                        Tel.kontakt:  0917 880 441


Rybárska krčma Ivachnová - obec Ivachnová

Pondelok - Sobota od 6.30 do 22.00 hod

Nedeľa 9.00 - 10.00 / 14.00 - 20.00 hod             Tel. kontakt: 0908 202 213