Choď na obsah Choď na menu
 


OZNAM pre členov MsO SRZ Ružomberok

20. 2. 2018

Výbor MsO SRZ Ružomberok oznamuje všetkým svojim členom, že vzhľadom na nastávajúce voľby do orgánov ZO SRZ, ktoré sa budú konať počas najbližšej VČS, je možné podávať návrhy na kandidáta do orgánov ZO SRZ, za delegáta alebo náhradníka. Termín, do ktorého je potrebné predkladať návrhy kandidátov je 13.3.2018 – posledné zasadnutie Výboru MsO SRZ Ružomberok. Na návrhy predložené po tomto termíne sa nebude prihliadať. Návrhy je možné doručiť osobne, alebo poštovou doručenkou tak, aby bolo možné návrh doručiť v uvedenom termíne.

 

Návrh kandidáta musí obsahovať nasledovné náležitosti:

a) meno a priezvisko, titul kandidáta,

b) trvalé bydlisko,

c) vek,

d) funkcia, do ktorej je kandidát navrhovaný (člen výboru, člen kontrolnej komisie, náhradník výboru, náhradník KK, delegát),

e) pracovné povolanie, prípadne doterajšia pracovná náplň,

f) doba členstva v SRZ,

g) doba a druhy vykonávaných funkcií v SRZ,

h) druhy a lehota uložených disciplinárnych opatrení,

i) udelené vyznamenania,

j) krátka charakteristika kandidáta a predpoklady na vykonávanie volenej funkcie.

 

Návrh kandidáta po formálnej stránke musí obsahovať:

a) miesto a dátum vyhotovenia návrhu,

b) meno, priezvisko a podpis navrhovateľa, ak je osoba navrhovateľa odlišná od osoby kandidáta do orgánu ZO SRZ, za delegáta alebo náhradníka

c) súhlas kandidáta s návrhom kandidáta do orgánu ZO SRZ, za delegáta alebo náhradníka potvrdený jeho podpisom

 

 

 

V Ružomberku 19.2.2018                                                     

 

 

 

      Výbor MsO SRZ Ružomberok