Choď na obsah Choď na menu
 


Rybársky poriadok

pre revíry MsO SRZ Ružomberok platný od 1.1. 2009 do 31.12.2011

 

I. Úvodné ustanovenia

           

Mestská organizácia SRZ v Ružomberku, pre zabezpečenie riadneho výkonu rybárskeho práva vo svojich rybárskych revíroch, na základe zákona NR SR č. 203/2003 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 139/2002 Z.z. o rybárstve (ďalej len Zákon) a vykonávacej vyhlášky MP SR č. 185/2006 Z.z. (ďalej len Vyhláška) a vnútrozväzových predpisov, vydáva tento rybársky poriadok (RP). RP je platný pre držiteľov miestnych a hosťovacích povolení na rybolov vydaných MsO SRZ Ružomberok a povolení vydaných Radou SRZ, v rozsahu platnosti týchto povolení. Povolenia na rybolov nevzťahujúce sa na revíry MsO sú neplatné a nemožno na ich základe loviť ryby.

 

II. Všeobecné zásady výkonu rybárskeho práva

 

            Vo všetkých revíroch MsO SRZ Ružomberok je loviaci povinný rešpektovať a riadiť sa ustanoveniami Zákona a Vyhlášky, ako aj vnútrozväzovými predpismi.

Pri love je loviaci povinný mať pri sebe platný rybársky lístok a príslušné platné povolenie na rybolov. Členovia SRZ sú povinní mať pri sebe, okrem uvedených dokladov, aj členský preukaz. Okrem toho je loviaci povinný mať pri sebe podberák, uvoľňovač háčikov a pevný meter (§ 14 ods. 15 Vyhlášky).

Každý držiteľ povolenia na rybolov odovzdáva svoj záznam o úlovkoch do 15. januára nasledujúceho roka, po skončení jeho platnosti, užívateľovi rybárskeho revíru, ktorý ho vydal. Upozorňujeme loviacich, že nedodržanie tohto termínu bude dôvodom na nevydanie povolenia na rybolov v nasledujúcom roku (§ 14 ods. 16 Vyhlášky).

III. Osobitné ustanovenie

            Podľa § 13 ods. 4 Vyhlášky. upravila MsO SRZ Ružomberok nasledovné lovné miery nižšie uvedených druhov rýb takto:

                                               pstruh potočný                      25 cm

                                               pstruh dúhový                       25 cm

                                               sivoň potočný                        25 cm

                                               lipeň tymianový                    30 cm

            Uvedené lovné miery sú schválené MŽP SR a platia pre všetky rybárske revíry MsO SRZ Ružomberok až do odvolania. Každý loviaci je povinný rešpektovať toto ustanovenie. Jeho nedodržanie sa môže kvalifikovať ako porušenie § 181 d Tr. Zákona (tr. čin pytliactva) alebo porušenie Disciplinárneho poriadku, platného od 1.1. 2008.

Váh č.18 a Revúca 3-4690-6-2

Rieka Váh od cestného mosta pri stanici SAD v Ružomberku po najbližší cestný most (Ružomberok – Dolný Kubín) a rieka Revúca od ústia do rieky Váh po cestný most pri hotely Savoy v Ružomberku. Chovný ryb. revír za účelom neresísk a odlovu generačných rýb pre umelý výter. ZÁKAZ LOVU RÝB !

 

IV. Opatrenia na záchranu rýb pri mimoriadnych situáciách

            Každý je povinný v zmysle § 37 ods. 2 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách okamžite informovať o podozrení zo zhoršenia kvality vôd v čo najkratšej dobe vodohospodársky orgán, Slovenskú inšpekciu životného prostredia – inšpektorát ochrany vôd Žilina, Povodie Váhu Ružomberok, políciu, požiarny zbor, samosprávu, rybársku stráž a rybárskeho hospodára alebo jeho zástupcu, ak dôjde k situácii znamenajúcej ohrozenie kvality vody a rybej osádky. To platí aj pri mimoriadne zníženom stave vody alebo inom, ohrozujúcom stave alebo v čase neresu rýb.

 

DôLEŽITÉ KONTAKTY

Slovenská inšpekcia životného prostredia Žilina, inšpektorát ochrany vôd

pohotovosť

Ing. Žilinčík Miroslav

0903 770 065

0903 545 541

OÚŽP Ružomberok, štátna vodná správa

Ing. Anton Čiljak

044/4325 143

Povodie Váhu Ružomberok

Žihlavník Vojtech

0903 806 382

MsO SRZ Ružomberok

predseda

Korčák Marius

0905 283 688

tajomník

Kubačka Pavol

0905 554 940

hospodár

Ing. Zontág Miroslav

0908 891 465

zást. hospodára

Piterka Ľudovít

0907 257 042

vedúci RS

zástupca

Kulak Jozef

Seleši Milan

0908 838 272

0908 231 615

 

V. Záverečné ustanovenie

            Tento miestny rybársky poriadok platí počas troch rokov odo dňa jeho platnosti. Zmena jeho obsahu je vyhradená.