Choď na obsah Choď na menu
 


Zápisnice 2022

Príspevky

9/2022

3. 1. 2023

Z Á P I S N I C A č. 09/2022

zo schôdze výboru  konanej dňa 08.12.2022

 

Prítomní:        viď príloha č. 1 – Prezenčná listina zo schôdze výboru konanej dňa 08.12.2022

 

Program:       1. Otvorenie

                        2. Vyhodnotenie Zápisnice zo schôdze výboru konanej dňa 08.11.2022

                        3. Správa predsedu MsO SRZ Ružomberok

                        4. Správa tajomníka MsO SRZ Ružomberok

                        5. Správa podpredsedu MsO SRZ Ružomberok

                        6. Správa hospodára MsO SRZ Ružomberok

                        7. Rybárska stráž

                        8. Revízna komisia

                        9. Pretekári

                        10.Záver

                        Uznesenie

 1. Otvorenie schôdze predsedom organizácie.

 

 • Predseda organizácie privítal všetkých prítomných a poďakoval za účasť.
 1. Všetky uznesenia boli splnenené

 

 1. Správa predsedu
  • P. Mgr. Juraj Frič prejavil záujem o členstvo v disciplinárnej komisii v MsO SRZ v Ružomberku.
  • 29.12.2022 začína predaj ročných povolení na rybolov na rok 2023 od 16.00 do 18.00 h
  • od. v dolnej časti Rybárskeho domu.
  • Všetkým poďakoval za robotu v roku 2022 a zaželal všetkým členom výboru šťastné a veselé Vianočné sviatky a všetko dobré do Nového roku.
 2. Správa podpredsedu:
  • Všetkým poďakoval za robotu v roku 2022 a zaželal všetkým členom výboru šťastné a veselé Vianočné sviatky a všetko dobré do Nového roku.
 3. Správa tajomníka
  • Všetkým členom výboru predstavil návrh rozpočtu MsO SR  Ružomberok na rok 2023 a dal o ňom hlasovať hlasovať. Všetkým poďakoval za robotu v roku 2022 a zaželal všetkým členom výboru šťastné a veselé Vianočné sviatky a všetko dobré do Nového roku.
 4. Správa hospodára
  • Skončilo tohtoročné zarybnenie
  • Osobitne poďakoval všetkým za sponzorské príspevky osobitne Jánovi Táboreckému a firme Thymalus.
  • Je spracovaný nový rybársky poriadok na roky 2023-2025
 5. Správa rybárska stráž
 6. Revízna komisia
  • Bez príspevku
 7. Pretekári
 8. Záver

Predseda MsO SRZ Ružomberok ukončil rokovanie výboru MsO Ružomberok

 

UZNESENIE

zo schôdze výboru konanej dňa 08.12.2022

 1. Berie na vedomie: 
 2. Schvaľuje:
  1. Návrh rozpočtu MsO SRZ v Ružomberku na rok 2023 /Za:12, proti:0, zdržal sa:0/
  2. Mgr. Juraja Friča za člena disciplinárnej komisie MsO SRZ v Ružomberku /Za:12, proti:0, zdržal sa:0/

 

 1. Neschvaľuje:
 2. Ukladá:
  1. Vedúcemu RS dohodnúť  na OÚ v Ružomberku výmenu odznakov RS
  2. Predsedovi a tajomníkovi MsO SRZ v Ružomberku zaevidovať našu organizáciu na čerpanie 2% dane v roku 2023.
  3. Členovi výboru Ing. Alexovi Bumberovi zverejniť na našej webovej stránke informáciu o postupe podávania žiadosti o vydanie zvláštneho povolenia na rok 2023, ako aj informácie o začatí predaja rybárskych povolení na rok 2023

Overil: Ľubomír Líška

 

8/2022

3. 1. 2023

Z Á P I S N I C A č. 08/2022

zo schôdze výboru  konanej dňa 08.11.2022

 

Prítomní:        viď príloha č. 1 – Prezenčná listina zo schôdze výboru konanej dňa 08.11.2022

 

Program:       1. Otvorenie

                        2. Vyhodnotenie Zápisnice zo schôdze výboru konanej dňa 06.09.2022

                        3. Správa predsedu MsO SRZ Ružomberok

                        4. Správa tajomníka MsO SRZ Ružomberok

                        5. Správa podpredsedu MsO SRZ Ružomberok

                        6. Správa hospodára MsO SRZ Ružomberok

                        7. Rybárska stráž

                        8. Revízna komisia

                        9. Pretekári

                        10.Záver

                        Uznesenie

 1. Otvorenie schôdze predsedom organizácie.

 

 • Predseda organizácie privítal všetkých prítomných a poďakoval za účasť osobitne privítal tajomníka SRZ v Žiline Ing. Bohuša Cintulu.  
 1. Všetky uznesenia boli splnenené

 

 1. Správa predsedu
  • informoval o otravách na revíry Teplianka a Štiavničanka
  • Boli podpísané darovacie zmluvy o darovaní zaistených rybárskych udíc rybárskemu krúžku v Ružomberku,
  • Je potrebné zakúpiť oceľové náboje do brokovníc poľovníkom, nakoľko tieto sú potrebné na odstrel kormorána veľkého,
  • Je potrebné spracovať nový systém odpracovania brigád, nakoľko súčasný je úplne nedostatočný a neefektívny
  • Ďalší výbor bude 8.12.2022
  • Spravodajca sa spraví len elektronicky
  • Je potrebné upraviť objednávky na predaj ročných povolení
 2. Správa podpredsedu:
  • Riešime s povodím Váhu odkúpenie pozemkov v RH Štiavnička
  • Na vozidle Peugeot bola vykonaná STK, bola vykonaná zimná údržba
  • Prihlášky do ligových súťaží je potrebné zaslať do 30.11.2022
  • Je potrebné napísať žiadosť o vyňatie revírov CHAP zo zvláštnych povolení, žiadosť je potrebné zaslať na Radu SRZ v Žiline.
  • Je potrebné opraviť informačnú tabuľu v Ivachnovej.
 3. Správa tajomníka
  • Informoval výbor MSO SRZ v Ružomberku o žiadosti p. Jozefa Hutiru o zámenu pozemkov medzi menovaným a našou organizáciou a dal hlasovať.
 4. Správa hospodára
  • Bola vykonaný ichtyologický prieskum na rieke Váh v obci Hubová p. Ing. Petrom Belešom zatiaľ nemáme žiadne informácie o jeho výsledku.
  • Bol vysadený kapor do VN Hrabova, ako aj podustva jesienka do Revíru Váh 18A
  • Čakáme ešte na násadu Amura do rybníka Sliačik
  • Vzniká občianske združenie pre podporu a rozvoj detských rybárskych krúžkov
  • Bola vykonaná oprava stavidla na rieke Revúca v Baničnom, opravu vykonalo povodie Váhu.
 5. Správa rybárska stráž
  • Je potrebné zvýšiť kontrolnú činnosť počas hlavátkovej sezóny
 6. Revízna komisia
  • Bez príspevku
 7. Pretekári
 8. Záver

Predseda MsO SRZ Ružomberok ukončil rokovanie výboru MsO Ružomberok

 

UZNESENIE

zo schôdze výboru konanej dňa 08.11.2022

 1. Berie na vedomie: 
 2. Schvaľuje:
  1. Za člena MsO SRZ V Ružomberku pána Norberta Gašaja /Za:13, proti:0, zdržal sa:0/

 

 1. Neschvaľuje:
  1. Zámenu pozemkov na základe žiadosti pána Jozefa Hutiru /Za:0, proti:13, zdržal sa:0/
 2. Ukladá:
  1. Predsedovi MsO SRZ v Ružomberku spracovať a poslať žiadosť o vyňatie revírov CHAP zo zvláštneho povolenia na rybolov,
  2. Tajomníkovi MSO SRZ v Ružomberku zaktualizovať objednávku ročných povolení na rybolov na rok 2023 a túto zverejniť na našej webovej stránke
  3. Tajomníkovi MSO SRZ v Ružomberku spracovať a zaslať vyúčtovanie štátnych rybárskych lístkov pre Mestský úrad v Ružomberku.
  4. Vedúcim rybárskych družstiev zaslať prihlášky do ligových súťaží na Radu SRZ v Ružomberku do 30.11.2022
  5. Hospodárovi MSO SRZ v Ružomberku vyhotoviť, zverejniť a zaslať rybársky poriadok na roky 2023-2025

Overil: Ľubomír Líška

 

7/2022

3. 1. 2023

Z Á P I S N I C A č. 07/2022

zo schôdze výboru  konanej dňa 06.09.2022

 

Prítomní:        viď príloha č. 1 – Prezenčná listina zo schôdze výboru konanej dňa 06.09.2022

 

Program:       1. Otvorenie

                        2. Vyhodnotenie Zápisnice zo schôdze výboru konanej dňa

                        3. Správa predsedu MsO SRZ Ružomberok

                        4. Správa tajomníka MsO SRZ Ružomberok

                        5. Správa podpredsedu MsO SRZ Ružomberok

                        6. Správa hospodára MsO SRZ Ružomberok

                        7. Rybárska stráž

                        8. Revízna komisia

                        9. Pretekári

                        10.Záver

                        Uznesenie

 1. Otvorenie schôdze predsedom organizácie.

 

 • Predseda organizácie privítal všetkých prítomných a poďakoval za účasť.
 1. Všetky uznesenia boli splnenené

 

 1. Správa predsedu
  • Všetkých členov výboru oboznámil s propozíciami pretekov na VN Hrabovo, ktoré sa budú konať 10.9.2022
  • Je potrebné zabezpečiť dostatočný počet rozhodcov na preteky na VN Hrabovo.
  • Poďakoval vedúcemu rybníkov Bohušovi Cintulovi za pomoc a podporu z jeho strany.
 2. Správa podpredsedu:
  • Vo štvrtok dňa 8.9.2022 sa bude zlovovať rybník a zlovené ryby budú následne vyvezené na VN Hrabovo. Je potrebné zabezpečiť na výlov minimálne osem ľudí.
 3. Správa tajomníka
  • Je potrebné zdvihnúť členský poplatok minimálne na 38,-Eur a to z dôvodu enormného zdvihnutia zálohovej platby plynu za mesiac a to zo 132,-Eur na 704,-Eur mesačne. MsO SRZ Ružomberok pri dnešnom poplatku za členské nebude schopná platiť mesačnú réžiu v rybárskom dome. Z uvedeného dôvodu je taktiež potrebné zdvihnúť poplatok „zápisné“ pre nových členov zo súčasných 50,-Eur na 100,-Eur, nakoľko sa to nedotkne súčasných členov MsO SRZ Ružomberok. Ceny ročných miestnych povolení na rybolov budú zatiaľ zachované, nakoľko do dnešného dňa nemáme avizované zdvihnutie cien násadových rýb, čo sa ale v budúcnosti môže zmeniť.
  • Je potrebné vykonať STK na vozidle Peugeot RK450BU
 4. Správa hospodára
  • Všetkým členom výboru ako aj vylovovacej skupine poďakoval za spoluprácu
  • Bude vykonaný prieskum vysadeného lipňa na rieke Revúca v miestach odberu vody do rybníkov na Bielom Potoku.
  • Bol zabezpečený projektant, ktorý vypracuje projekt odberu vody na rybníku Sliačik a na RH Šiavnička.
  • Poďakoval J.Táboreckému za zarybnenie rieky Váh v súvislosti s pretekmi „Big River Race“
  • Taktiež poďakoval členom RS za aktívny prístup počas sezóny.
  • Vykonali sa tri výlovy a to dva krát na Štiavničanke a raz na Ludrovianke.
 5. Správa rybárska stráž
 6. Revízna komisia
 7. Pretekári
  • LRU Mucha A – 1. miesto v jesennom kole a postúpili do 2. ligy
 8. Záver

Predseda MsO SRZ Ružomberok ukončil rokovanie výboru MsO Ružomberok

 

UZNESENIE

zo schôdze výboru konanej dňa 06.09.2022

 1. Berie na vedomie: 
 2. Schvaľuje:
  1. zdvihnúť členský poplatok na 38,-Eur /Za:13, proti:0, zdržal sa:0/
  2. zdvihnúť poplatok „zápisné“ pre nových členov na 100,-Eur, /Za:13, proti:0, zdržal sa:0/
 3. Neschvaľuje:
 4. Ukladá:
  • Členovi výboru Tomášovi Holíkovi vykonať STK na vozidle Peugeot RK-450BU
  •  Podpredsedovi výboru zabezpečiť dostatočný počet rozhodcov na preteky na VN Hrabovo dňa 10.9.2022
  • Tajomníkovi MsO SRZ Ružomberok zabezpečiť ceny pre výhercov, ako aj občerstvenie pre pretekárov na preteky na VN Hrabovo dňa 10.9.2022

 

Overil: Ľubomír Líška

 

6/2022

3. 1. 2023

Z Á P I S N I C A č. 06/2022

zo schôdze výboru  konanej dňa 09.08.2022

 

Prítomní:        viď príloha č. 1 – Prezenčná listina zo schôdze výboru konanej dňa 09.08.2022

 

Program:       1. Otvorenie

                        2. Vyhodnotenie Zápisnice zo schôdze výboru konanej dňa

                        3. Správa predsedu MsO SRZ Ružomberok

                        4. Správa tajomníka MsO SRZ Ružomberok

                        5. Správa podpredsedu MsO SRZ Ružomberok

                        6. Správa hospodára MsO SRZ Ružomberok

                        7. Rybárska stráž

                        8. Revízna komisia

                        9. Pretekári

                        10.Záver

                        Uznesenie

 1. Otvorenie schôdze predsedom organizácie.

 

 • Predseda organizácie privítal všetkých prítomných a poďakoval za účasť.
 1.  

 

 1. Správa predsedu
  • Všetkých členov výboru oboznámil s dôvodom zasadania mimoriadneho výboru a to, že je potrebné prerokovať odvolanie člena MsO SRZ v Ružomberku voči disciplinárnemu rozhodnutiu disciplinárnej komisie MsO SRZ v Ružomberku č. 4/2022 zo dňa 7.7.2022  p. J.K, ktorá uložila menovanému disciplinárne  opatrenie „Odňatie povolenia a nevydanie povolenia na dobu 2 rokov.“.
  • Následne predseda MsO SRZ v Ružomberku predložil na oboznámenie disciplinárny spis menovaného všetkým prítomným členom výboru, ako aj odvolanie člena „J.K.“
 2. Správa podpredsedu:
 3. Správa tajomníka
 4. Správa hospodára
 5. Správa rybárska stráž
 6. Revízna komisia
 7. Pretekári
 8. Záver

Predseda MsO SRZ Ružomberok ukončil mimoriadne rokovanie výboru MsO Ružomberok

 

UZNESENIE

zo schôdze výboru konanej dňa 09.08.2022

 1. Berie na vedomie: 
 2. Potvrdzuje:

Disciplinárne rozhodnutie disciplinárnej komisie pri MsO SRZ v Ružomberku  č. 4/2022 zo dňa 7.7.2022, ktorým  členovi MsO SRZ v Ružomberku „J.K.“ uložila disciplinárne opatrenie Odňatie povolenia a nevydanie povolenia na dobu 2 rokov. /Za:13, proti:0, zdržal sa:0/

 1. Neschvaľuje:
 2. Ukladá:
  • Tajomníkovi MsO SRZ Ružomberok vyhotoviť disciplinárne rozhodnutie odvolacieho orgánu a toto doručiť osobe J.K. - členovi MsO SRZ v Ružomberku

 

Overil: Ľubomír Líška

 

5/2022

3. 1. 2023

Z Á P I S N I C A č. 05/2022

zo schôdze výboru  konanej dňa 28.06.2022

 

Prítomní:        viď príloha č. 1 – Prezenčná listina zo schôdze výboru konanej dňa 28.06.2022

 

Program:       1. Otvorenie

                        2. Vyhodnotenie Zápisnice zo schôdze výboru konanej dňa 26.04.2022

                        3. Správa predsedu MsO SRZ Ružomberok

                        4. Správa tajomníka MsO SRZ Ružomberok

                        5. Správa podpredsedu MsO SRZ Ružomberok

                        6. Správa hospodára MsO SRZ Ružomberok

                        7. Rybárska stráž

                        8. Revízna komisia

                        9. Pretekári

                        10.Záver

                        Uznesenie

 

 

 1. Otvorenie schôdze predsedom organizácie.

 

 • Predseda organizácie privítal všetkých prítomných a poďakoval za účasť.
 1. Všetky uznesenia boli splnenené

 

 1. Správa predsedu
  • P. Ludevít Kurpas bývalý predseda MsO SRZ L.Hrádok pripravil zmluvy o darovaní finančnej hotovosti vo výške 1.000,-Eur na nákup násady hlavátky podunajskej pre našu MsO SRZ Ružomberok
  • P. Legerská z Mestského úradu v Ružomberku pripravila zmluvy o poskytnutí dotácie pre našu MsO SRZ Ružomberok
  • Štátna veterinárna správa nás požiadala o možnosť prenájmu našich dvoch priestorov v rybárskom dome, pričom jej bol poskytnutý návrh z našej MsO poskytnutie priestorov za sumu 500,-Eur mesačne.
  • Je potrebné zobrať štátne rybárske lístky z MÚ Ružomberok od p. Matisa a dať ich predajcom denných hosťovacích povolení.
 2. Správa podpredsedu:
  • Dlhý rybník na RH Štiavničke bude vybagrovaný
 3. Správa tajomníka
  • Ospravedlnený z dôvodu PN
 4. Správa hospodára
  • Bol vykonaný výlov chovného potoka Štiavnička cca 100 ks pstruh potočný
 5. Správa rybárska stráž
 6. Revízna komisia
 7. Pretekári
 8. Záver

Predseda MsO SRZ Ružomberok ukončil rokovanie výboru MsO Ružomberok

 

UZNESENIE

zo schôdze výboru konanej dňa 28.06.2022

 1. Berie na vedomie: 
 2. Schvaľuje:

 

 

 1. Neschvaľuje:
 2. Ukladá:
  • Členovi výboru Michalovi Martvôňovi zobrať pripravené zmluvy o poskytnutí dotácie našej MsO  od p. Legerskej z MÚ Ružomberok.
  •  

Overil: Ľubomír Líška

 

04/2022

29. 4. 2022

Z Á P I S N I C A č. 04/2022
zo schôdze výboru  konanej dňa 26.04.2022
 
Prítomní: viď príloha č. 1 – Prezenčná listina zo schôdze výboru konanej dňa 26.04.2022
 
Program: 1. Otvorenie
2. Vyhodnotenie Zápisnice zo schôdze výboru konanej dňa 22.03.2022
3. Správa predsedu MsO SRZ Ružomberok
4. Správa tajomníka MsO SRZ Ružomberok
5. Správa podpredsedu MsO SRZ Ružomberok
6. Správa hospodára MsO SRZ Ružomberok
7. Rybárska stráž
8. Revízna komisia
9. Pretekári
10.Záver
Uznesenie
 
 
1. Otvorenie schôdze predsedom organizácie.
 
- Predseda organizácie privítal všetkých prítomných a poďakoval za účasť. 
 
2. Všetky uznesenia boli splnené.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Správa predsedu 
- Dôjde k odbahneniu rybníka Sliačik a to nasadením baktérie od fi. Bactoma
- Je potrebné zistiť, či nechýba označenie revírov tabuľou, v prípade absencie označenia toto hlásiť podpredsedovi organizácie Marošovi Cibulkovi. 
- Bývalý predseda MSO L.Hrádok Ľudevít Kurpas oslovil našu organizáciu za účelom poskytnutia finančného daru vo výške 1.000,-Eur, na zarybnenie našich revírov hlavátkou podunajskou. 
- Poďakoval členom rybárskej stráže za ich aktívny prístup. 
4. Správa podpredsedu:
- Záujem o vykonanie brigády je pomerne vysoký tieto sa vykonávajú prioritne v čistení vodných tokov 
5. Správa tajomníka 
- Informoval členov rybárskej stráže o vstupe motorovým vozidlo do ochranných pásiem za účelom kontroly rybárskeho práva. 
- Predaj ročných povolení sa končí, poďakoval všetkým čo prišli pomôcť s predajom ročných povolení v mesiacoch január až apríl. 
6. Správa hospodára
- Bude vysadených lipeň dvojročný v objeme 740 kg.
- Dohodne s predajcom vysadenie hlavátky podunajskej
- Je potrebné zakúpiť laminovačku. 
7. Správa rybárska stráž 
- Vedúci RS Miroslav Húska uviedol, že ide vyhodnotiť činnosť členov RS a tí, ktorí si neplnia svoje povinnosti budú odvolaní. 
8. Revízna komisia
- Pri kontrole  1.štvrťroka 2022 neboli zistené žiadne nedostatky, rozpočet sa plní. 
9. Pretekári
- Predpoklad nákladov za preteky jednotlivých družstiev na rok 2022:
- Prívlač 2 liga – 1072,-Eur
- Plávaná 2 liga – 2.000,-Eur
- Mucha RBK „A“ – 763,-Eur
- Mucha RBK „B“ – 763,-Eur
- Mucha RBK „Juniori“ – 850,-Eur
10. Záver
Predseda MsO SRZ Ružomberok ukončil rokovanie výboru MsO Ružomberok
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UZNESENIE
zo schôdze výboru konanej dňa 26.04.2022
A. Berie na vedomie:  
B. Schvaľuje:
- Vysadenie hlavátky podunajskej za poskytnutý finančný dar vo výške 1.000,-Eur od bývalého predsedu MsO SRZ Liptovský Hrádok Ludevíta Kurpasa
- Zakúpiť nový prívesný vozík
- Zakúpiť nové zimné pneumatiky na motorové vozidlo Peugeot Partner, ev.č RK-450BU
 
 
C. Neschvaľuje:
D. Ukladá: 
- Hospodárovi zistiť dostupnosť násady kapra rybničného na miestne kaprové revíry 
- Členovi výboru Alexovi Bumberovi zverejniť číslo účtu našej MsO SRZ Ružomberok, za účelom poskytnutia finančných darov a sponzorského pre MsO SRZ Ružomberok
 
Overil: Ľubomír Líška
 

02/2022

28. 2. 2022

1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg

 

 

01/2022

2. 2. 2022

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg