Choď na obsah Choď na menu
 


Zápisnice 2022

Príspevky

04/2022

29. 4. 2022

Z Á P I S N I C A č. 04/2022
zo schôdze výboru  konanej dňa 26.04.2022
 
Prítomní: viď príloha č. 1 – Prezenčná listina zo schôdze výboru konanej dňa 26.04.2022
 
Program: 1. Otvorenie
2. Vyhodnotenie Zápisnice zo schôdze výboru konanej dňa 22.03.2022
3. Správa predsedu MsO SRZ Ružomberok
4. Správa tajomníka MsO SRZ Ružomberok
5. Správa podpredsedu MsO SRZ Ružomberok
6. Správa hospodára MsO SRZ Ružomberok
7. Rybárska stráž
8. Revízna komisia
9. Pretekári
10.Záver
Uznesenie
 
 
1. Otvorenie schôdze predsedom organizácie.
 
- Predseda organizácie privítal všetkých prítomných a poďakoval za účasť. 
 
2. Všetky uznesenia boli splnené.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Správa predsedu 
- Dôjde k odbahneniu rybníka Sliačik a to nasadením baktérie od fi. Bactoma
- Je potrebné zistiť, či nechýba označenie revírov tabuľou, v prípade absencie označenia toto hlásiť podpredsedovi organizácie Marošovi Cibulkovi. 
- Bývalý predseda MSO L.Hrádok Ľudevít Kurpas oslovil našu organizáciu za účelom poskytnutia finančného daru vo výške 1.000,-Eur, na zarybnenie našich revírov hlavátkou podunajskou. 
- Poďakoval členom rybárskej stráže za ich aktívny prístup. 
4. Správa podpredsedu:
- Záujem o vykonanie brigády je pomerne vysoký tieto sa vykonávajú prioritne v čistení vodných tokov 
5. Správa tajomníka 
- Informoval členov rybárskej stráže o vstupe motorovým vozidlo do ochranných pásiem za účelom kontroly rybárskeho práva. 
- Predaj ročných povolení sa končí, poďakoval všetkým čo prišli pomôcť s predajom ročných povolení v mesiacoch január až apríl. 
6. Správa hospodára
- Bude vysadených lipeň dvojročný v objeme 740 kg.
- Dohodne s predajcom vysadenie hlavátky podunajskej
- Je potrebné zakúpiť laminovačku. 
7. Správa rybárska stráž 
- Vedúci RS Miroslav Húska uviedol, že ide vyhodnotiť činnosť členov RS a tí, ktorí si neplnia svoje povinnosti budú odvolaní. 
8. Revízna komisia
- Pri kontrole  1.štvrťroka 2022 neboli zistené žiadne nedostatky, rozpočet sa plní. 
9. Pretekári
- Predpoklad nákladov za preteky jednotlivých družstiev na rok 2022:
- Prívlač 2 liga – 1072,-Eur
- Plávaná 2 liga – 2.000,-Eur
- Mucha RBK „A“ – 763,-Eur
- Mucha RBK „B“ – 763,-Eur
- Mucha RBK „Juniori“ – 850,-Eur
10. Záver
Predseda MsO SRZ Ružomberok ukončil rokovanie výboru MsO Ružomberok
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UZNESENIE
zo schôdze výboru konanej dňa 26.04.2022
A. Berie na vedomie:  
B. Schvaľuje:
- Vysadenie hlavátky podunajskej za poskytnutý finančný dar vo výške 1.000,-Eur od bývalého predsedu MsO SRZ Liptovský Hrádok Ludevíta Kurpasa
- Zakúpiť nový prívesný vozík
- Zakúpiť nové zimné pneumatiky na motorové vozidlo Peugeot Partner, ev.č RK-450BU
 
 
C. Neschvaľuje:
D. Ukladá: 
- Hospodárovi zistiť dostupnosť násady kapra rybničného na miestne kaprové revíry 
- Členovi výboru Alexovi Bumberovi zverejniť číslo účtu našej MsO SRZ Ružomberok, za účelom poskytnutia finančných darov a sponzorského pre MsO SRZ Ružomberok
 
Overil: Ľubomír Líška
 

02/2022

28. 2. 2022

1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg

 

 

01/2022

2. 2. 2022

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg