Choď na obsah Choď na menu
 


Zápisnice 2023

Príspevky

02/2023

15. 3. 2023

Z Á P I S N I C A č. 02/2023

zo schôdze výboru  konanej dňa 21.02.2023

 

Prítomní:        viď príloha č. 1 – Prezenčná listina zo schôdze výboru konanej dňa 21.02.2023

 

Program:       1. Otvorenie

                        2. Vyhodnotenie Zápisnice zo schôdze výboru konanej dňa 10.01.2023

                        3. Správa predsedu MsO SRZ Ružomberok

                        4. Správa tajomníka MsO SRZ Ružomberok

                        5. Správa podpredsedu MsO SRZ Ružomberok

                        6. Správa hospodára MsO SRZ Ružomberok

                        7. Rybárska stráž

                        8. Revízna komisia

                        9. Pretekári

                        10.Záver

                        Uznesenie

 1. Otvorenie schôdze predsedom organizácie.

 

 • Predseda organizácie privítal všetkých prítomných a poďakoval za účasť.
 1. Všetky uznesenia boli splnenené

 

 1. Správa predsedu
  • Nasledujúce zasadanie výboru bude 14.3.2023
  • Bola spracovaná smernica o odpracovaní brigád členmi MsO SRZ v Ružomberku, ktorú je potrebné ešte prepracovať
  • Je aktualizovať databázu odovzdaných povolení na rybolov
  • Je potrebné zakúpiť diaľničnú známku na vozidlo Peugeot Tepe
  • Bola podaná žiadosť o organizovanie pretekov Big River Race na dni 9-10.9.2023na revíri Váh
  • P. Stanislav Chovanec požiadal o členstvo v MsO SRZ v Ružomberku
  • Pozvánka na VČR bola zaslaná na radu SRZ Žilina
  • Je potrebné vyhotoviť nástenku s fotkami na VČS
  • Je Potrebné si zvoliť mandátovú a návrhovú komisiu
 2. Správa podpredsedu:
 3. Správa tajomníka
  • Máme predaných približne 1/3 povolení, čo je pri 1100 členov dosť málo .
 4. Správa hospodára
  • Na radu SRZ Žilina bola zaslaná oprava rybárskeho poriadku
  • Odovzdaných bolo 947 rybárskych povolení za rok 2022
  • Ikry v boxoch sa priebežne kontrolujú
  • Mali sme ekohaváriu a to spadnutý traktor do rieky Váh z mosta v obci Lisková
  • Od piatka 24.2.2023 začína školenie nových členov.
 5. Správa rybárska stráž
 6. Revízna komisia
 7. Pretekári
 8. Rôzne
  • Člen výboru Tomáš Holík – tabuľa na sútoku Váhu a Revúcej sa dala opraviť
  • Člen výboru Kozef Kulak st. – dňa 6.3.2023 bude školenie na používanie elektrického agregátu.
 9. Záver

Predseda MsO SRZ Ružomberok ukončil rokovanie výboru MsO Ružomberok

 

UZNESENIE

zo schôdze výboru konanej dňa 21.02.2023

 1. Berie na vedomie: 
 2. Schvaľuje:
  1. Mandátovú komisiu v zložení: Ing. Alex Bumbera, Michal Martvôň a Peter Líška

/Za:13, proti:0, zdržal sa:0/

 1. Návrhovú komisiu v zložení: Juraj Líška, Tomáš Holík, Peter Magušin

/Za:13, proti:0, zdržal sa:0/

 1. Za člena MsO SRZ v Ružomberku Stanislav Chovanec /Za:13, proti:0, zdržal sa:0/
 1. Neschvaľuje:
 2. Ukladá:
  1. Členovi výboru Ing. Alexovi Bumberovi aktualizovať databázu odovzdaných ročných povolení za rok 2023
  2. Členovi výboru Tomášovi Holíkovi zakúpiť diaľničnú známku na vozidlo Peugeot TePe
  3. Členovi výboru Petrovi Líškovi vytvoriť nástenky s fotografiami na VČS na deň 18.3.2023

 

Overil: Ľubomír Líška

 

01/2023

15. 3. 2023

Z Á P I S N I C A č. 01/2023

zo schôdze výboru  konanej dňa 10.01.2023

 

Prítomní:        viď príloha č. 1 – Prezenčná listina zo schôdze výboru konanej dňa 10.01.2023

 

Program:       1. Otvorenie

                        2. Vyhodnotenie Zápisnice zo schôdze výboru konanej dňa 07.12.2022

                        3. Správa predsedu MsO SRZ Ružomberok

                        4. Správa tajomníka MsO SRZ Ružomberok

                        5. Správa podpredsedu MsO SRZ Ružomberok

                        6. Správa hospodára MsO SRZ Ružomberok

                        7. Rybárska stráž

                        8. Revízna komisia

                        9. Pretekári

                        10.Záver

                        Uznesenie

 1. Otvorenie schôdze predsedom organizácie.

 

 • Predseda organizácie privítal všetkých prítomných a poďakoval za účasť.
 1. Všetky uznesenia boli splnenené

 

 1. Správa predsedu
  • VČS bude dňa 18.3.2023v Spojenej škole obchodu a služieb v Ružomberku na ul. S.Viatora
  • V mesiaci január 2023 bude sčítanie kormoránov
  • Je potrebné vypracovať koncepciu vykonávania brigád členmi MsO SRZ v Ružomberku
  • Je daná výzva z mesta Ružomberku o dotáciu na podporu športu
  • Boli podané dve žiadosti na prijatie za člena MsO SRZ v Ružomberku a to Michal Danko a Michal Tarabčík
 2. Správa podpredsedu:
  • Je v riešení odber vody na RH Štiavnička
  • Na revíry Sliačik sa vykonáva projekt pre prívod vody z rieky Váh.
  • V potoku Čutkovo v časti nad hrádzou je problém s priechodnosťou potoka a to konkrétne pováľané kriaky do povodia potoka.
 3. Správa tajomníka
  • Požiadal členov výboru o pomoc pri predávaní ročných povolení na rok 2023 v dolnej časti RD v určených termínoch
 4. Správa hospodára
  • 14.01.2023 sa budú klásť ikry v očných bodoch na vybrané revíri v okrese Ružomberok v prípade ak bude priaznivé počasie.
  • Školenia nových členov začínajú v piatok 24.02.2023 o 16.00 hod v RD v jeho spodnej časti.
 5. Správa rybárska stráž
 6. Revízna komisia
  • Koncoročná kontrola hospodárenia MsO SRZ v Ružomberku za rok 2022 je bez nedostatkov
 7. Pretekári
  • Je vyhotovený kalendár pretekov pre LRU Mucha
 8. Záver

Predseda MsO SRZ Ružomberok ukončil rokovanie výboru MsO Ružomberok

 

UZNESENIE

zo schôdze výboru konanej dňa 10.01.2023

 1. Berie na vedomie: 
 2. Schvaľuje:
  1. Za člena MsO SRZ v Ružomberku Michal Danko /Za:13, proti:0, zdržal sa:0/
 3. Neschvaľuje:
  1. Za člena Mso SRZ v Ružomberku Michal Tarabčík /Za:0, proti:13, zdržal sa:0/
 4. Ukladá:

 

Overil: Ľubomír Líška